Collection

24 MAR 2012 2012 f/w “ fragile ”

shinkiba/warehouse
shinkiba tokyo japan

photo : Yoshitsugu enomoto

mintdesigns online shop